''ഞാനും ഏട്ടനും പിരിയാനുണ്ടായ ഏക കാരണക്കാരി കാവ്യയുടെ അമ്മ ശ്യാമളയാണ്''മഞ്ജു | Manju About Shamala

SHARE